Tel:        08.6654.7878 Hotline: 0909 334 586
  • Kinh doanh 1: 0909.334.586
  • Kinh doanh 2: 0908.235.289
  • Kinh doanh 3: 0909.806.235
  • Kinh doanh 4: 0909.334.586

Tin tức

Quy trình đánh giá ngành in ấn
12/03/2014

Từng bộ phận trên góp phần quyết định chất lượng của nhà in ấn và được giới hạn trong phạm vi cụ thể. Chất lượng của sản phẩm được in ấn ra là thuộc tính bản chất xác định sản phẩm đang là chính nó chứ không phải là sản phẩm khác.

Nếu là nhà in ấn thì sản phẩm in catalogue nào cũng có chất lượng cao thấp khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nếu sản phẩm đang tồn tại hiện thực thì đương nhiên nó có chất lượng.

Khi giá trị sản phẩm in ấn quá thấp đến giới hạn không thể chấp nhận thì thì chất lượng sản phẩm cũng thay đổi. Khi mất giá trị thì sản phẩm biến thành sản phẩm khác mang chất lượng khác. Chất lượng in catalogue không phải hoàn toàn đạt hiệu quả cũng có thể là đạt hay không đạt, cao hay thấp.

Tiêu chuẩn xác định chất lượng in ấn là phải dựa theo chuẩn chung phù hợp với thực tế. Và xác định tiêu chuẩn in catalogue mang tính tổng thể phải dựa vào nhu cầu thực tiễn của khách hàng.

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một nhà in ấn : Quá trình in ấn và quá trình tổ chức in catalogue, trình độ chuyên môn và kỹ thuật của các nhân viên in ấn, máy móc, kỹ thuật in ấn, phuong pháp in ấn, công nghệ in catalogue, chất lượng của sản phẩm in catalogue.

Tag:

     

Các tin khác


Tag: